детска-полицейска-академия-в-разград

Одобриха новата административна структура на община Разград

0

Общинският съвет одобри новата административна структура на община Разград. Предложението на кмета Денчо Бояджиев бе прието с гласовете на 19 съветници, останалите 12 съветници гласуваха против и въздържал се.

Общата численост на администрация е 157 служители. В новата структура има четирима заместник-кметове, като новият кмет, който ще бъде назначен ще е с ресори счетоводство, финансова политика и човешки ресурси, местни данъци и такси. Дирекциите от шест ще станат две, намалението им кметът Денчо Бояджиев обоснова с улесняване на документооборота и подобряване на обслужването на гражданите. Останалите досега съществуващи дирекции ще бъдат преструктурирани в отдели.

Специализираните звена и общинските предприятия, в зависимост от дейността си ще бъдат подчинени на съответния ресорен зам.-кмет и на секретаря на общината.

Пряко към кмета според новата структура ще са отдел „Култура, младежки дейности и спорт, религиозни дейности“, кметовете на кметства, кметските наместници, главният архитект, звено „Вътрешен одит“, експерт по сигурността на информацията и други дейности по културата.

Кметът Бояджиев коментира, че новата структура на общинската администрация цели да подобри ефективността и организацията на работа. Тя ще влезе в сила от първи март.