Парламентът прие Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС

0

Парламентът прие Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.). Тя е разработена в съответствие с приоритетите, залегнали в Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС през 2020 г., приета от Министерски съвет.

В Годишната работна програма на парламента приоритетно са включени проекти на актове, които имат законодателен характер и създават възможност Народното събрание ефективно да контролира участието на правителството в европейския дневен ред, както и да участва в политическия диалог с европейските институции.

Заложени са законодателни и незаконодателни инициативи в следните тематични области: „Европейски зелен пакт“, „Европа, подготвена за цифровата ера“, „Икономика в интерес на хората“, „Съхраняване на европейския ни начин на живот“, „По-силна Европа на световната сцена“, „Нов тласък за европейската демокрация“ и „Отношения между ЕС и Обединеното кралство“.

Парламентът ще следи прегледа на Директивата относно оповестяването на нефинансова информация и Европейския законодателен акт в областта на климата, в който ще бъде заложена целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Друг приоритет е преразглеждането на Директивата за сигурност на мрежите и информационните системи. Заложени са и незаконодателните инициативи – укрепване на схемата „Гаранция за младежта“ и справедливи минимални заплати за работниците в ЕС.

Друг акцент в работната програма на НС е подобряването на процеса на присъединяване и засилването на ангажимента към Западните Балкани и срещата на върха ЕС-Западни Балкани. Сред приоритетите са също нов пакт за миграцията и убежището и придружаващите го законодателни предложения, предложение за допълнителни мерки във връзка със защитата на критичната инфраструктура и укрепване на мандата на Европол.

Народното събрание ще следи и подготовката на Конференцията за бъдещето на Европа, Годишният доклад за 2020 г. относно върховенството на закона, както и инициативи, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

При необходимост, комисиите на Народното събрание имат възможност да разглеждат и други документи на европейските институции (съобщения, доклади, бели и зелени книги, и др.), извън настоящата работна програма.