На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към ноември 2020 г. се очаква да бъде на дефицити от 183,2 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 31-ви октомври 2020 г. беше положително и в размер на 645,3 млн. лева (0,5% от прогнозния БВП).

Според МВФ приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 39,7073  млрд. лв. (89,4 % от годишния разчет), като спрямо година по-рано се свиват със 146,5 млн. лв.

Данъчните и неданъчните приходи са по-ниски с 587,4 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 440,9 млн. лева.

През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията, отбеляза финансовото министерство.

В същото време разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2020 г. са в размер на 39,8905 млрд. лв., което е 83,3 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП към ноември 2019 г. бяха в размер на 38,553 млрд. лева.

През месец ноември са извършени разходи, свързани със социално-икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярката 60/40, изплащане на месечна добавка към пенсии в размер на 50 лева, плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30-ви ноември от централния бюджет, възлиза на 1,1848 млрд. лв.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към ноември 2020 г., ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец декември 2020 година.