“Софарма” АД реализира ръст в продажбите през декември с 27% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 1% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 63% ръст на продажбите за износ.

През 2020 година приходите от продажби на продукция намаляват с 11% спрямо 2019 година, в т.ч. 24% спад на продажбите за вътрешен пазар и 2% спад на продажбите за износ.

Компанията успя да обърне тенденцията в последния месец от миналата година, след като пред ноември реализира спад в продажбите с 9% спрямо ноември 2019 г. Тогава производителят на лекарства отчете 58% спад на продажбите за вътрешен пазар и 38% ръст на продажбите за износ.

През първата седмица на новата годината дружеството съобщи още, че на 28 декември в резултат на продължителни преговори и постигнато споразумение с останалите акционери в търговския регистър на Република Латвия е вписана промяна в акционерната структура на дъщерното дружество БРИЗ, в резултат на която „Софарма“ АД остава едноличен собственик на капитала на дружеството.

В същото време справка в отчета към края на третото тримесечие на миналата година показва, че приходите са достигнали 1,018 млрд. лв. спрямо 924,8 млн. лв. през деветте месеца на 2019 г., което е ръст от 10%. Продажбите на стоки се повишават с 95,4 млн. лв., или с 13%, като достигат 824,8 млн. лв. през деветмесечието. Продажбите на готова продукция намаляват с 1,7 млн. лв., или с 1%, до 193,7 млн. лв. през деветте месеца на 2020 г. спрямо 195,4 млн. лв. през деветте месеца на 2019 г.

Приходите на групата за Европа възлизат на 33% от общите консолидирани приходи за деветте месеца на 2020 г. и бележат ръст от 7% спрямо деветте месеца на 2019 г.

Нетната печалба намалява с 19,4 млн. лв., или с 53%, до 17,5 млн. лв. през деветмесечието на 2020 г. в сравнение с 36,9 млн. лв. през деветмесечието на 2019 г., като негативно влияние оказват увеличените финансови разходи в резултат на загуби от курсови разлики, както и еднократният ефект от отчетените през предходния период печалби от асоциирани дружества.