Нова поръчка за киберсигурност се увеличи от 6,8 млн. лв. на 7,5 млн. лв

5
0

Нова поръчка за изграждане, развитие и гаранционна поддръжка на елементи от националната система за киберсигурност обяви Държавна агенция „Електронно управление“. Тя е на стойност 7 594 927 лв. с ДДС. Обявената през януари процедура е била прекратена на 20-ти юли, а прогнозната й стойност беше 6,8 млн. лв.

Причина за стопирането й са поредица от жалби срещу дадените от възложителя разяснения – десет на брой. Стигнало се е до Върховния административен съд, който се е потвърдил, че в условията за нейното провеждане има пороци, които не могат да се отстранят. Още повече, че към онзи момент даже срокът за подаване на предложения е изтекъл. Офертите са три – от „Контракс“ АД, от „Си Ар Джи Инженеринг“ ООД и от консорциум „СИСТЕЛ“ (между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „СИЕНСИС“ АД). Последният оферент е и един от жалбоподателите. Другите фирми, които обжалваха разяснения по поръчката, са „Ар Ай Ти“ ЕООД и „Технологика“ ЕАД.

Първият етап е създаване на решение за автоматизирано събиране на данни за събития от различни източници (колектор на данни); решение за системи-примамки ; решение за управление на информация и събития за сигурност; решение за оркестрация, автоматизация и реакция за сигурност ; решение за управление на инциденти; решение за автоматизирано управление на уязвимости ; решение за управление на заплахите; решение за автоматизирано следене и анализ на DarkWeb;

Втори етап е решение за Национална координационно-организационна мрежа за киберсигурност. Третият етап е решение за Национален киберситуационен център. Четвъртият – интеграция на решенията. Последният е за обучение. Общата стойност на целия проект е 10,6 млн. лева.