В отговор на публикации и коментари в масовите медии по повод действащия дългосрочен договор на „Булгаргаз“ ЕАД с „Газпром експорт“, Комисията за енергийно и водно регулиране изразява следното становище:

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2, предл. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дългосрочните договори за изкупуване на енергия, както техните изменения, преди сключването им от енергийните предприятия, лицензирани по Закона за енергетиката, подлежат на разрешаване от КЕВР. Това законово регулаторно правомощие е от съществено значение, тъй като с него се гарантира сигурността на снабдяването.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко изпълни планираното на срещата си с Путин

Към момента не е постъпило искане от „Булгаргаз“ за даване на разрешение от КЕВР за изменение на дългосрочни договори, по които дружеството е страна.

При сезиране на регулаторния орган с такова искане, същото ще бъде разгледано в законоустановения срок, след което комисията ще оповести своето решение, обясняват още от енергийния регулатор.