Промени в Инструкция № 3 за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство предлага министерство на транспорта. Предложенията са качени за обществено обсъждане.

Те имат за цел подобряването на процеса по провеждането на теоретичните и практическите изпити, улесняването на работата на администрацията и постигане на по-голяма прозрачност при организацията и провеждането изпитите, посочват от министерството.

Предлага се изцяло да отпадне възможността теоретичният изпит да се провежда с тестове на хартиен носител, дори и при невъзможност за стартиране на техническото устройство за решаване на тестове.

Предвидено е в случай на невъзможност за стартиране на техническото устройство за решаване на теста, кандидатът да бъде преместен на друго работно място или в друг изпитен протокол. С предложението се цели премахване на възможността за прилагане на корупционни практики при провеждането на теоретичните изпити.

С § 11 са предвидени хипотези на невъзможност за стартиране на работата на техническото устройство за решаване на тестовете по причини, независещи от кандидата, с цел предоставяне на заплатената административна услуга.

С цел оптималното използване на времето на председателите на изпитни комисии при провеждане на практическите изпити и информираност на кандидатите относно началния час на стартиране на практическия им изпит, се предвижда явилите се кандидати, включени в изпитния протокол, да се разделят на групи с различен начален час, като броят на кандидатите в тях не трябва да е повече от двама.

Понастоящем при невъзможност за стартиране или прекъсване на работата на техническото устройство за отразяване на грешките на кандидатите по време на практическите изпити, поради което не могат да бъдат отразявани грешките или не може да бъде нанесена оценка на кандидата, председателят на изпитната комисия продължава практическия изпит с контролни карти на хартиен носител.

С промените се предвижда при невъзможност за стартиране или прекъсване на техническото средство, председателят на изпитната комисия да продължи практическият изпит с друго резервно средство, осигурено от ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Предложението е с цел отпадане на документите на хартиен носител и намаляване на възможността за прилагане на корупционни практики при провеждането на практическите изпити.