Антикорупционната комисия влезе в община Варна след постъпила информация относно процедура по сключване и изпълнение на договор за обществена поръчка, както и допълнителен анекс към него.

Поръчката е от 2021 г., на стойност 85 000 000 лв., отпуснати като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“, за закупуване на 60 броя електрически автобуси и 60 бр. зарядни устройства за тях.

Сигналът, по който КПКОНПИ работи е, че обществената поръчка е манипулирана в полза на определен изпълнител и са осъществени корупционни действия от служители на Община Варна, включително от лица, заемащи висши публични длъжности.

Изземва се документация и се снемат обяснения от длъжностни лица в сградата на Общината.

Служители на Дирекция „Противодействие на корупцията“ в КПКОНПИ извършват действия на място в Община Варна.Изискват документи от Областна администрация Варна, по повод друга проверка, с предмет промяна на статута на имоти - частна държавна собственост и разпореждане с тях, осъществено за периода 2018-2020 г.